یادداشت فلسفی و عرفانی  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 18 مهر 1392 در ساعت 23:26
اس ام اس فلسفی و عرفانییادداشت فلسفی و عرفانی


قرآن بخوان قبل از اینکه برایت قرآن بخوانند

نماز بخوان قبل از اینکه برایت نماز بخوانند

از تجربه دیگران استفاده کن

قبل از آنکه تجربه دیگران شوی

  

یادداشت فلسفی و عرفانی


یا بکش یا چاره کن

ای دردمندان را دوا تا به کی جان کندن ما را تماشا میکنی


یادداشت فلسفی و عرفانی


هر گاه خردمند پیر شود

خرد او جوان گردد .

و هر گاه نادان پیر شود

 نادانی او جوان گردد.


یادداشت فلسفی و عرفانی


 چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده

 چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم

 چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد

چون امروز اطاعتش نکردیم

 . چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود

 چرا که امروز قادر به درکش نبودیم


یادداشت فلسفی و عرفانی


 همیشه قیمتی ترین چیزها آنهایی نیستند که در دوردست ها دنبالشان میگردیم

 گاهی همه هستی در کنار ماست

 کم سویی چشمهاست که ما را به بیراهه می اندازد


یادداشت فلسفی و عرفانی


سکوت متن راحتی است

که به اشتباه تعبیر میشود


یادداشت فلسفی و عرفانی


من در سرزمینی زندگی میکنم که در آن دویدن سهم آنهائی است که نمیرسند

و رسیدن سهم آنهائی است که نمیدوند


یادداشت فلسفی و عرفانی


گاهی گمان نمیکنی و میشود

 گاهی نمیشود که نمیشود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

 گاهی ناگفته قرعه به نام تو میشود

گاهی گدای گدائی و بخت با تونیست

 گاهی تمام شهر گدای تو میشود


یادداشت فلسفی و عرفانی


هیچوقت نگذارید زبانتان از افکارتان جلو بیفتد

پس

گاهی حرفت را بخور تا خورده نشی


یادداشت فلسفی و عرفانی
 

کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن

نخستین گام های قهرمانی است


یادداشت فلسفی و عرفانی