اس ام اس فلسفی و احساسی  چاپ

تاریخ : جمعه 19 مهر 1392 در ساعت 17:31
اس ام اس فلسفی و عرفانیاس ام اس فلسفی و احساسی


صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد

 اما بیشتر بدترین گونه آن

که همان رو راست گفتن است را برمی گزینیم
 
  

اس ام اس فلسفی و احساسی


نتیجه گیری زود

 پس از رخدادهای مهم

 زندگی از بی خردی است


اس ام اس فلسفی و احساسی


کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد

به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه

با ارزشترین آنها را انتخاب کند و

آن را هدف نهایی خویش سازد


اس ام اس فلسفی و احساسی


اگر شیفته کارت نباشی

 روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد


اس ام اس فلسفی و احساسی


آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است

در ما نشانی هست ؟


اس ام اس فلسفی و احساسی


با ولخرجی تنها مال نمی رود

 زمان ارزشش فراتر است

و آن هم نابود می شود


اس ام اس فلسفی و احساسی


اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد

 و کسی که آماده

نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت

 آمادگی یعنی بروز بودن

در هر حرفه و کاری


اس ام اس فلسفی و احساسی


شهامت گله

 ناشی از چوپان بیدار است


اس ام اس فلسفی و احساسی


بیچاره مردمی که فرمانروایانش رایزن !

و رایزنانشان فرمانروا هستند


اس ام اس فلسفی و احساسی


کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد

در حال گذراندن

نخستین گام های قهرمانی است


اس ام اس فلسفی و احساسی