اس ام اس عاطفی و احساسی  چاپ

تاریخ : یکشنبه 19 آبان 1392 در ساعت 00:46
اس ام اس عاطفی و دلتنگی


اس ام اس عاطفی و احساسی


خواستم هرچه را که بـــــوی تو میداد بســوزانم

 جــانم آتـــش گــــرفــــت

   

اس ام اس عاطفی و احساسی


این عصرهای بارانی ِ بهاری ،
عجـیب بـوی نـفس هـای تـو را می دهـد …!

گـوئـی … تـو اتـفاق می افـتی؛
و مـن دچـار می شـوم …

تـمام ” مــن” دارد “تـــو” می شـود … بـاور مـی کنـی؟


اس ام اس عاطفی و احساسی


من از تمام آسمـــان یک بــــاران را میخواهم

و از تمــــام زمین یک خیابان را

و از تمام تو یک دست ڪه قفــــل شده در دست مـن


اس ام اس عاطفی و احساسی


گیسوانم نـوازش دستــت را می خواهــند

 با طعم نــاز

 نه نیاز


اس ام اس عاطفی و احساسی


تقویم روزهایـــــمـ شکسته و گــــُ ــــم است

“بی تـــــ ــو” چه فـَــرقی میکند امروز چــندمـ استـــــ ؟!


اس ام اس عاطفی و احساسی


فـرض کـن بــه عـکــاس بـگـویــــــــم :

تـارهـای سـپـیــــــد را سـیــاه کـنـــــــد

و چـیـــــن و چـروک هـا را مـاسـت مـالـــــــی
و حـتـی از آن خـنـده هـا کـه دوسـت داری بـرایـم بـکـارد
بـاز هـم از نـگـاهـــــــــم پـیـداسـت چـقــــدر …
بـه نــبـــودنـــت خـیـره مـــانــــــده ام…


اس ام اس عاطفی و احساسی


کــاشـــ میـــــــــ دانـستـمـــ
چــطـــور بــه صبـــح بـرسـانـمــــ

تــمـــامـــِ شبــــ ـــهـایـی را کـــ ه بــا رفـتـنـتـــــ
یــلـــدا شـــدنـــد …!!


اس ام اس عاطفی و احساسی


نگاهت

بی خــــــار

بر اندام من می پیچــــــــد ….


اس ام اس عاطفی و احساسی


همیشه از آمدن “نـ” بر سر کلمات مـی ترسیدم

نـ داشتن تو… نـ بودن تو…

نـ ماندن تو…

کـاش اینبـار حداقل دل واژه برایم می سوخت و خبـری مـیداد از نـ رفتن تـو…


اس ام اس عاطفی و احساسی


آغوش تو مترادف امنیت است
آغوش تو ترس‌های مرا می‌بلعد

آغوش تو یعنی پایان سردرد‌ها
یعنی آغاز عاشقانه‌ترین رخوت‌ها

آغوش تو یعنی من خوبم!


اس ام اس عاطفی و احساسی