اس ام اس دلتنگی  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 28 آبان 1392 در ساعت 16:10
اس ام اس عاطفی و دلتنگیاس ام اس دلتنگی


دلم برای یک نفر تنگ است
نه میدانم نامش چیست

و نه میدانم چه می کند
حتی خبری از رنگ چشم هایش هم ندارم

رنگ موهایش را نمی دانم
لبخندش را هم

فقط میدانم که باید باشد و نیست

   

اس ام اس دلتنگی


یاد گرفتـــه ام
انسان مدرنـــی باشــــم

و هــر بار که دلتنـــــــگ میشــــوم
بـه جای بغـــــض و اشــــک

تنهـــا به این جملـــه اکتفــا کنـــم کــه
هوای بـــد ایــن روزهــا

آدم را افســــــــرده میکنـد ..!


اس ام اس دلتنگی


گاهی شعر سراغم را میگیرد ٬ گاهی هوای تو

تفاوتی نمیکند

 هر دو ختم میشوید به دلتنگی من


اس ام اس دلتنگی


همیشــــه دلتنگی

به خاطر نبـــــــودن شخصی نیست

گاه به علت حضور کسی در کنارت استـــــــ

که حواسش به تــــــــو نیستــــــــ


اس ام اس دلتنگی


کــــــــــاش روزهــــــــــــای دلتنگی ِ مـــــــــن

مثل ِ “دوست داشتن های” تو کوتاه می شد

کــــــــــاش…


اس ام اس دلتنگی


این روزها

آب وهوای دلم آنقدر بارانی ست
که رخت های دلتنگیم را
فرصتی برای
خشک شدن نیست…


اس ام اس دلتنگی


دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم

می آید می ماند

و به تنهاییم پایان میدهد!

آمد

رفت
و به زندگی ام پایان داد…


اس ام اس دلتنگی


اسمش عشق است

نه علاقه…نه عادت…

حماقت محض است…

دلتنگ کسی باشی…که دلش با تو نیست…!


اس ام اس دلتنگی


دلــــــم
اگـــر بــرای ِ تــو تـنگ مـی شــود
ببخـش !
روزم ایـن گـونه ، قـشنـگ مـی شـود


اس ام اس دلتنگی